KURULUŞ AMACI

Bir sivil toplum kuruluşu olarak: Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 5. ve 6. maddelerinde de belirtilen; “Milletin Egemenliğinin İstiklal ve istikbali için, Devletin; Milletinin bağımsızlığı ve bütünlüğü, ülkenin bölünmezliği, Cumhuriyeti ve Demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetleri, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkesi amacını gerçekleştirmesi görevlerini ifa ve icra etmesi” yasal düzenlemesinin, uygulama alanında; hukuk mesleğinden olanlar ile diğer meslek sahiplerinin; hukuk alanında birlikte çalışmasını sağlayarak, müzakere ve münazara ile; vatandaşların varlık ve geleceğinin, hukuk bilincinin yükseltilerek gelişmesine; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20, 21, 22, 26, 31, 33, 34. maddelerinde de belirtilen “milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hürriyetlerinin korunması” ilkelerine sadık kalarak; toplum nazarında, “ortak anlayışın” – “toplum sözleşmesinin” belirginleşmesi, belirlenmesi ve toplumun gelişim sürecine uygun ortak ilkelerin kavranmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak için;

-Uluslararası politikaların: Bu varlık ve geleceğin menfaatlerinin üstünlüğüne öncelik tanımak şartıyla; evrensel hukuk ilkeler dahilinde barış ve refahı ilke edinmesi için çalışmak.

-Politika üretenlerin, meslek sahiplerinin ve öğretim sürecindeki fertlerin, içinde bulundukları öğrenim, yaş, icra ettikleri veya icra etmeleri muhtemel meslekler veya görevler dönemi içinde ve bu nedenlerle kendilerinden beklenen toplumsal katkılarına göre eğitilmeleri.

-Günün ve öngörü ile geleceğin gereklerine uygun sosyal ürünler yaratılabilmesi, gün ihtiyacı dışında kalan politik ve sosyal ürünlerin, toplum yanılgısına sebebiyet vermeden belirlenebilmesi.

-Toplumun; sürekli ve gerekli olduğu öncelikle, - doğru, – bilimsel, – analitik, – akılcı, bilgi ile aydınlatılması.

-Ulusal politikaların: Bu varlık ve geleceğin menfaatlerinin; azami derecede korunması, uluslararası refahın üzerine çıkarılması ve uluslararası politikaları yönlendirebilecek güce ulaşması için çalışmak.