Adaletsizliği işleyen
çekenden daha sefildir
Eflatun (Platon)

Hukuk Akademi Derneği

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5. ve 6. maddelerinde de belirtilen; “Milletin Egemenliğinin İstiklal ve istikbali için, Devletin; Milletinin bağımsızlığı ve bütünlüğü, ülkenin bölünmezliği, Cumhuriyeti ve Demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetleri, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkesi amacını gerçekleştirmesi görevlerini ifa ve icra etmesi” yasal düzenlemesinin, uygulama alanında; hukuk mesleğinden olanlar ile diğer meslek sahiplerinin; hukuk alanında birlikte çalışmasını sağlayarak, müzakere ve münazara ile; vatandaşların varlık ve geleceğinin, hukuk bilincinin yükseltilerek gelişmesine; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20, 21, 22, 26, 31, 33, 34. maddelerinde de belirtilen “milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hürriyetlerinin korunması” ilkelerine sadık kalarak; toplum nazarında, “ortak anlayışın” – “toplum sözleşmesinin” belirginleşmesi, belirlenmesi ve toplumun gelişim sürecine uygun ortak ilkelerin kavranmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak asli amacını havi bir sivil toplum kuruluşudur.
KURULUŞ AMACI
Huku Akademisi

HUKUK;

Kamu ve şahsi hakların bütünü ve yasaları da konu alan bilim. Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü.

ADALET;

Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek, herkese kendine uygun düşeni, hakkı olanı vermek, doğruluk. Belli bir toplumda, belli bir tarihsel dönemde, bir toplumsal olgunun adil sayılması yoluyla korunması tutumu. Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe.

TÜRE;

Töre, görenek, gelenek, âdet, kaide, kanun, hak ve hukuka uygunluk, adalet.

TÖRE;

Bir toplulukta benimsenmiş, yürürlükte olan, yerleşmiş, insanların tutumlarına yön veren davranış ve yaşama biçimi; kurallar, görenek ve gelenekler, ortaklaşa alışkanlıklar, inanç, âdet, usûl, örf, ahlaki davranış, adap, eğitim, görgü, aktöre yerine de geçebilen davranış kalıpları ile alışkılar ve yordamlar bütünü.

DUYURULAR
MAKALELER

VERGİ HUKUKU AÇISINDAN YASAK FAALİYETLER


DEVLETİN NÜFUS POLİTİKALARINA VERGİ İLE MÜDAHALESİ


TÜRK HUKUKUNDA CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE HUKUKİ SONUÇLARI